Gallery

Minke Whale
Minke Whale
Humpback whale breaching
Fulmar
White Beaked Dolphin
White Beaked Dolphin
White Beaked Dolphin
Minke Whale
Common (Harbour Seal)
-Common (Harbour Seal)
Common (Harbour Seal)
Minke Whale
Minke Whale off Redacar
White Beaked Dolphin
Harbour Porpoise
Humpback Whale
Minke Whale
White Beaked Dolphin
Humpback Whale fluke
Humpback Whale Fluke
Humpback Whale
Humpback Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale underwater
Minke Whale
Minke Whale
Specksioneer with Minke whale
Specksioneer
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
White Beaked Dolphin
White Beaked Dolphin
Minke Whale
Porpoise
Porpoise
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
Minke Whale
White Beaked Dolphin
Fin whale-
Sei whale-
Sei whale-
Fin Whale
Fin Whale
Porpoise
Porpoise
Minke Whale
Minke Whale
Herring leaping from whale below
Minke Whale
White Beaked dolphin
Minke Whale off Whitby
Minke Whale alongside boat
Minke whale alongside
Minke Whale
Minke Whale air bubble
White Beaked dolphin
White Beaked dolphin
White Beaked dolphin

Whale Identification

WWW 1 27082011 11:38
WWW2 270811 12:57
WWW3 26082013 8:47
WWW4 21092013 12:34
WWW5 21092013 12:44
WWW6 21092013 15:19
WWW7 21092013 15:48
WWW8 21092013 15:50
WWW9 21092013 16.10
WWW10 21092013 16.09
WWW11 21092013 16.11
WWW12 210913 16.22
WWW13 21092013 16.24
WWW14 21092013 16.25
WWW15 05102013 15.45
WWW16 05102013 15.56
WWW17 05102013 16.40
WWW18 05102013 16.41
WWW19 10092013 16.50
WWW20 13092014 11.33
WWW21 05102014 11.47
WWW22 12082015 11.15
WWW23 12082015 11.17
WWW24 12082015 11.18
WWW25 12082015 11.26
WWW26 12082015 11.29
WWW27 16082015 9.47
WWW28 16082015 9.48
WWW29 16082015 9.56
WWW30 16082015 10.49
WWW32 21082015 16.51
WWW33 31082015 16.41
WWW34 31082015 16.45
WWW35 19092015 16.52
WWW36 26092015 9.34
WWW37 26092015 11.16
WWW38 26092015 11.53
WWW39 26092015 11.57
WWW40 26092015 17.17
WWW41 26092015 17.30
WWW42 26092015 17.49
WWW43 27092015 16.18
WWW44 09102015 11.06
WWW45 09102015 11.13
WWW46 09102015 11.19
WWW47 09102015 12.14
WWW48 10092015 11.16
WWW49 10102015 11.16
WWW50 10102015 11.17
WWW51 13082016 10.22
WWW3 14082016 10.35
WWW53 14082016 11.05
WWW54 14082016 11.06
WWW55 17082016 12.07
WWW56 24082016 15.27
WWW57 24082016 15.36
WWW58 28082016 10.42
WWW59 29082016 16.09
WWW60 30082016 11.34
WWW60 30082016 11.36
WWW61 30082016 17.10
WWW62 30082016 19.01
WWW63 30082016 19.10
WWW64 06092016 11.55
WWW65 07092016 10.51
WWW66 07092016 11.32
WWW67 07092016 16.13
WWW68 07092016 16.52
WWW69 10092016 11.28
WWW70 10092016 12.39
WWW7110092016 14.59
WWW72 10092016 17.33
WWW73 10092016 17.41
WWW74 10092016 17.49
WWW75 11092016 11.58
Proctor 2014
Proctor 2014
Proctor 2014
Proctor 2014
WWW76 01102011 ARSENIC
WWW77 04092011 Chipfork
WWW7801102011 LB
WWW79 27082011 NICK
WWW80 03092011 PATCH
WWW81 11092011 PUZZLE
WWW82 18092011 SILVER
WWW83 03092011 TEFLON

Videos